Project Description

לשם – מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי

פרטי הפרויקט

מתחם הכולל:
מעון יום עם 4 כיתות
מעליו מבנה קהילתי שמכיל –
אולם רב תכליתי, סטודיו למחול, חדרי מוזיקה ואומנות

שטח בנוי
1500 מ"ר

שטח מגרש
3.2 דונם

leshem_23-min
leshem_24-min
leshem_25-min
leshem_22-min
leshem_21-min
לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי
עיצוב ותכנון מעון בלשם
עיצוב ותכנון מעון בלשם
עיצוב ותכנון מעון בלשם
עיצוב ותכנון מבנה קהילתי רבל תכליתי
עיצוב ותכנון מבנה בתפיסת פדגוגיה חדשנית
לשפ - עיצוב ותכנון מבנה קהילתי רבל תכליתי
עיצוב ותכנון מבנה רב תכליתי - אולם ספורט
עיצוב ותכנון מבנה רב תכלית - אולם ספורט
עיצוב ותכנון מבנה בתפיסת פדגוגיה חדשנית
לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי
לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי
לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי
לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי
leshem_23-min leshem_24-min leshem_25-min leshem_22-min leshem_21-min לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי עיצוב ותכנון מעון בלשם עיצוב ותכנון מעון בלשם עיצוב ותכנון מעון בלשם עיצוב ותכנון מבנה קהילתי רבל תכליתי עיצוב ותכנון מבנה בתפיסת פדגוגיה חדשנית לשפ - עיצוב ותכנון מבנה קהילתי רבל תכליתי עיצוב ותכנון מבנה רב תכליתי - אולם ספורט עיצוב ותכנון מבנה רב תכלית - אולם ספורט עיצוב ותכנון מבנה בתפיסת פדגוגיה חדשנית לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי לשם - עיצוב ותכנון מעון + מבנה קהילתי רב תכליתי